Close

Historie mládeže

První písemné záznamy o cílevědomé přípravě žáků a dorostu jsou uvedeny v Pamětní knize dobrovolné hasičské jednoty v Týně, (dále v hasičské kronice) až v roce 1937. Bylo založeno 10členné družstvo dorostu, které řídil bratr jednatel František Pospíšil čp. 170. Další zápis v hasičské kronice o práci s mládeží je uveden až v roce 1956, kdy bylo vytvořeno 10členné družstvo žáků, kteří se dvakrát týdně, po dobu 3 měsíců, připravovali pro účast v celostátní soutěži mladých požárníků. Přípravu žákovského družstva řídil opět bratr jednatel František Pospíšil čp. 170. V prvém kole v Dolních Nětčicích se týnské družstvo žáků umístilo na prvém místě a ve druhém kole v Teplicích nad Bečvou získali 6. místo v okresním kole z 18 přítomných družstev. V roce 1973 deset žáků týnské školy z vlastní iniciativy založilo na škole pod vedením Radomíra Holiše zájmový kroužek mladých požárníků (dále MP) a přihlásilo se do ZO SPO Týn n. B. V písemném záznamu z roku 1975 byli uvedeni žáci Karel Kotek, Lubor Livora, Vlastimil Pospíšil, Jaromír Vodák, Radomír Vodák, Jindřich Viliš, Jiří Viliš, Ladislav Domes, Jiří Malík a Arnošt Štěpán.

 

 

Od roku 1976 byla již činnost kroužku MP prováděna v organizačním začlenění ZO SPO Týn. MP byla předána jejich vlastní kronika, do které začal Jaromír Vodák svědomitě a pečlivě zapisovat činnost MP. Později v zápisech pokračovali Radomír Vodák, Karel Kotek, Lubor Livora a Šárka Pavelková. Zápisy v jednotlivých letech 1976 až 1982 zaznamenaly všechny důležité události v činnosti mladých požárníků. Texty byly doplněny vlastními kresbami i fotografiemi. V roce 1984 byla činnost kolektivu mladých požárníků utlumena.

K obnovení činnosti mladých požárníků došlo až v roce 1985. Po návratu ze základní vojenské služby byl ustanoven novým vedoucím mládeže bratr Jiří Viliš. Sjednocený 13členný kolektiv mladých požárníků se scházel 1x za 14 dní. Zapojili se do celostátní hry Plamen 1985, okrskového srazu v Bohuslávkách a okresního srazu MP v Kojetíně. Významná byla také jejich pomoc při přípravě techniky k veřejné výstavce k 90. výročí založení hasičského sboru.

Činnost kolektivu mladých požárníků byla v těchto letech ztížena probíhající celkovou přestavbou budovy občanského výboru. Pro stavební úpravy museli požárníci uvolnit i svou klubovou místnost. Když se v roce 1988 přidružil i generační problém, v ukončení základní školní docházky velké části členů kolektivu mladých požárníků, byla jeho činnost na 11 let pozastavena.

Další záznamy o práci s mládeží v zápisech schůzí byly uvedeny až v říjnu roku 1999, ve zprávě nového

referenta pro práci s mládeží bratra Mojmíra Zdráhaly, o evidovaném zájmu 18 dětí pro činnost v hasičském sboru. Ve zprávě vedoucího mládeže na výroční valné hromadě dne 23. 1. 2000 byl již uveden 12členný kolektiv mladých hasičů, ve složení J. Andruščák, L. Čmochová, D. Kelarová, P. Klacková, M. Okáč, R. Okáčová, P. Onderka, E. a A. Severovy, V. a O. Zdráhalovi, kteří se také účastnili jednání valné hromady.

V podzimních měsících roku 1999 se již žáci pravidelně scházeli, zúčastnili se pochodu veselskými lesy a prováděli výcvik bez vody. Svou činnost v tomto roce zakončili společným táborákem u „svazácké“ chaty. V průběhu roku 2000 se do činnosti mladých hasičů také zapojili J. Čmoch, K. Válková, K. Tomanová, J. Čudová, S. Mizera, Z. Nepustil. Bylo vytvořeno jedno družstvo starších žáků a jedno družstvo mladších žáků. Vedoucími mladých hasičů byli Mojmír a Laďka Zdráhalovi, pomocným instruktorem V. Grygar.