Close

Výjezdová jednotka

Zásahová jednotka byla vždy tvořena dobrovolnými členy hasičského sboru, kteří byli jmenováni do této jednotky orgány samosprávy obce. V souladu s dobovou platností zákonných norem v požární ochraně byly voleny různé názvy pro zásahovou jednotku.

V roce 1951 podle nového zákona byl změněn název zájmové organizace „Sbor dobrovolných hasičů“ na název „Místní jednota československého svazu hasičstva“ krátce hasičská jednota. Rada MNV Týn n. B. Dne 18. ledna 1951 jmenovala velitelem hasičské jednoty p. Františka Majvalda. Současně bylo ustaveno, jmenováním rady MNV, „požární družstvo“. Toto družstvo bylo pravidelným výcvikem připravováno pro zásahy u hašení požárů.

Další historicky doloženou formou výkonné složky dobrovolných hasičů byl „dobrovolný veřejný požární sbor“ (dále DVPS). Byl zřízen Obecním úřadem v Týně n. B. rozhodnutím č. 1/92 ze dne 29. března 1992, na základě ustanovení § 68 odst. 1 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. (zřizovací listina v textové příloze).

DVPS byl tvořen jedním deseti členným požárním družstvem (zástupce velitele, strojník a osm požárníků) a velitelem, který byl jmenován obecním úřadem. Činnost v DVPS byla vykonávána na základě dohody uzavřené mezi obecním úřadem a každým uchazečem o členství v DVPS. Od roku 2005 je používán pro zásahovou jednotku nový název „jednotka sboru dobrovolných hasičů obce“ (zkratka JSDHO).  Byla zřízena obcí a je tedy její organizační složkou. Je zcela závislá na rozpočtu obce. Veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost jednotky je majetkem obce. Obec rovněž vysílá její členy na potřebná školení a zdravotní prohlídky. V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce.

Současně v obci působí Moravská hasičská jednota – hasičský sbor Týn n. B. (zkratka MHJ HS Týn n. B.). Je volným pokračovatelem Sdružení dobrovolných hasičů (zkratka SDH).

Jedná se o zájmové občanské sdružení, samostatný právní subjekt, v jehož čele je volený starosta sboru, nyní bratr ing. Stanislav Mizera, výkonným orgánem je výbor hasičského sboru a nejvyšším orgánem valná hromada hasičského sboru. Hlavní náplní činnosti MHJ HS je prevence v oblasti požární ochrany, práce s mládeží, v dnešní době také požární sport a jiné společenské a kulturní akce. Významnou je i péče o historickou hasičskou techniku a výzbroj. Jedná se o samostatně hospodařící organizaci, která je z velké části finančně závislá na výsledcích vlastní hospodářské činnosti a na dotacích od ostatních subjektů.